Home News Shopping FAQ Library Download Help Support
Contents : SuperMemo
Opšti principi SuperMema

Deutsch

Problem zaboravljanja

Da li ste primetili da se ubrzo nakon učenja novog materijala možete setiti samo malog dela naučenog? Što manje imate prilike da vežbate ono što ste naučili, to je veća brzina kojom će novostečeno znanje biti zaboravljeno. Dugo je bilo poznato da je repetitio est mater studiorum (Latin: ponavljanje je majka znanja). Drugim rečima, najbolji način da nešto zapamtite je da obnavljate naučeno gradivo. Ipak, možete naći da je frustrirajuće da obnavljate staro gradivo, dok vaši učitelji i profesori zahtevaju da naučite još gradiva. Kako da pronađete vreme i za jedno i za drugo? U glavnom, rešenje pronalazite negde između. Vi provodite najviše vremena učeći novo gradivo, zaboravljajući ono što ste naučili prethodno i obnavljajući samo gradivo koje je potrebno za tekuće ispite i druge hitne slučajeve. Ukupan rezultat je katastrofalan! Najviše vašeg vremena propada zbog toga što zaboravljate najveći deo naučenog. Prirodno, steći ćete opšte razumevanje naučenog gradiva, ali razumevanje je takođe zasnovano na tragovima u pamćenju i podjednako je podložno zaboravljanju. Samo je pitanje vremena kada ćete nepovratno izgubiti najveći deo vremena investiranog u učenje. Da li je navedena situacija neizbežna? Dnevni pritisci vam baš ne dozvoljavaju da vežbate gradivo koje ste naučili ranije. Obrazovni sistem širom sveta je organizovan na način da kažnjava one koje ne nauče novo gradivo. Vi ste praktično gurnuti u besmislenu situaciju. Prisiljeni ste da traćite svoje vreme i ... svoj život. SuperMemo omogućava da smanjite vreme vreme neophodno za obnavljanje nekoliko puta i rešava neke od vaših problema sa učenjem.           

A ako ste pod pritiskom da učite nove stvari ... utoliko bolje. SuperMemo će vam pomoći da organizujete svoje pamćenje. Čak i ako odlučite da provedete samo 3 minuta dnevno učeći!

Kao prvo, treba da eksperimentišete sa ... Tri najvažnije stvari koje sam naučio danas! Zabeležite svoje novostečeno znanje u SuperMemo i gledajte kako vam menja život!

SuperMemo rešava problem zaboravljanja

Kada jednom naučite činjenicu, poželećete da osvežite vaše pamćenje neposredno pre nego što nastupi zaboravljanje. Ipak, teško je odrediti trenutak zaboravljanja neke činjenice. Neke činjenice se brže zaboravljaju, neke ostaju upamćene godinama. Na sreću, postoje neke zakonitosti u procesu zaboravljanja koje nam mogu pomoći pri pravljenju rasporeda obnavljanja. Ako naučite skup novih delova znanja, nazovimo ih jedinicama znanja, primetićete spor ali pravilan pad u procentu onih jedinica znanja kojih se možete setiti. Ako uposlite računar da iscrta krivu zaboravljanja, možete lako predvideti kada će određeni udeo jedinica znanja biti zaboravljen. Ako odlučite da stalno pamtite najmanje 90% vašeg materijala, možda ćete pokušati da odredite vaše obnavljanje u trenutku kada se još uvek sećate 90% onoga što ste naučili. Poznato je da ćete se sećati najvećeg dela materijala nakon mnogo dužeg perioda. Ipak, ne postoji bolji način! Proces zaboravljanja je slučajan po prirodi, i ne možete lako reći koja će jedinica znanja trajati duže, a koja će pre biti zaboravljena. Slika postaje komplikovanija kada shvatite da različite jedinice znanja imaju različitu težinu i zahtevaju druge intervale između obnavljanja. Šta više, jedinice znanja koje ste već obnovili jednom ili dva puta, zahtevaju manje osvežavanja od onih koje ste upravo naučili.

Da li počinjete da se gubite? Ne očajavajte. Uloženo je dosta napora u ispitivanje procesa učenja. Kao rezultat, efikasni algoritmi su razvijeni koji su u stanju da odrede najbolji mogući interval za jedinicu znanja nezavisno od njegove težine i broja prethodnih obnavljanja. Ovi algoritmi su ugrađeni u računarski program pod nazivom SuperMemo (dostupan za Windows i druge platforme). SuperMemo može nadgledati vaša obnavljanja bez vašeg preteranog uplitanja. SuperMemo nije bezbolan, zato što ne dozvoljava da učite bez ikakvog napora. Ipak, može se naučno pokazati da vam SuperMemo pomaže u ubrzavanju procesa učenja više puta. Zaista, postaje moguće približiti se granicama prirodnog kapaciteta ljudskog mozga za skladištenje i održavanje informacija. U teoriji, tokom prosečnog života, SuperMemo omogućava da učite 10-50 puta brže nego uobičajenim postupcima, inigućava da dostignete zadržavanje od 95% ili više! SuperMemo minimizuje efekte zaboravljanje i ukupnog vremena potrebno za učenje. Ovo se radi raspoređivanjem obnavljanja u pažljivo odabranim vremenskim intervalima koje nazivamo optimalnim intervalima. Oni se izračunavaju na osnovu dva kontradiktorna kriterijuma:

  1. Intervali treba da budu toliko dugi da omoguće nisku učestanost obnavljanja, i da iskoriste takozvani efekat razdvajanja, po kome duži periodi između obnavljanja, do neke granice, daju bolje pamćenje
  2. Intervali treba da budu dovoljno kratki da zbog obezbeđivanja da je materijal još uvek nije zaboravljen

U praksi, ova dva kriterijuma se mogu spojiti u sledeće pravilo:

Intervali treba da budu toliko dugi koliko je potrebno da se mali deo znanja zaboravi. Ovaj odnos, pod nazivom indeks zaboravljanja, može varirati od 3%, za sporije i veoma tačno učenje, do 20% za brže učenje karakterisano manjim zadržavanjem znanja

Ako indeks zaboravljanja padne ispod 3%, brzina sticanja znanja postaje neprihvatljivo nizak. Sa druge strane, brzina sticanja znanja dostiže vrh kada je indeks zaboravljanja negde oko 20%. Iznad te vrednosti, i zadržavanje i brzina sticanja znanja opadaju. Primetimo da, je klasično učenje, u kome su ponavljanja proizvoljno postavljena, uporedivo sa optimizovanim učenjem gde je indeks zaboravljanja značajno iznad 50%. Takvo učenje nije samo sporo, nego iznad svega, zadržavanje stečenog znanja može biti neprihvatljivo nisko. Kao posledica, umesto da zapamtite stvari koje su bitne, vi pamtite samo stvari koje je lako zapamtiti ili one na koje slučajno naletite tokom pregleda drugih delova materijala. Pošto se optimalni intervali razlikuju za različite delove znanja, SuperMemo zahteva da se naučeni materijal podeli na najmanje moguće delove koje nazivamo jedinice znanja. Da se jedinice znanja trebaju obnovljati grupno, npr. kao poglavlje u udžbeniku, ukupni optimalni interval bi bio kratak kao optimalni interval najteže podjedinice znanja u toj grupi. Ovo bi učinilo učenje čak manje efikasno od učenja na klasičan način! Podelom znanja i male delove omogućava SuperMemu da odredi optimalne intervale za svaku jedinicu znanja nezavisno. Jednostavnost jedinica znanja je možda važnija iz fizioloških razloga. Jednostavne jedinice znanja čine mogućim da prave neuronske sinapse budu potpuno stimulisane u pravo vreme. Složene jedinice znanja rezultuju rasutim nervnim imposlima koji idu nepredvidivim putevima na ćelijskom nivou. Ovo čini optimizaciju učenja teškim ili šak nemogućim. Korišćenje optimalnih intervala i jednostavnost jedinica znanja je ključa za veliku brzinu i veliko zadržavanje. Ipak, brzina učenja nije najvažniji element u obrazovanju. Kvalitet znanja je najbitniji. SuperMemo vam omogućava da učite veoma brzo, ali je još uvek vaša odgovornost da ispravno pripremite materijal za učenje ili ga pravilno izaberete od treće strane.

Sažetak
  1. Ključ za efikasno učenje je u minimizaciji broja obnavljanja potrebnih da se željeno znanje zadrži u pamćenju
  2. SuperMemo minimizuje vreme potrebno za učenje približnim određivanjem optimalnih intervala koji razdvajaju pojedinačna obnavljanja
  3. Znanje upamćeno pomoću SuperMema mora biti podeljeno u najmanje moguće delove koje zovemo jedinicame znanja
  4. Prilikom korišćenja SuperMema, ne smete zaboraviti da kvalitet učenja zavisi od izbora materijala i načina na koji je on podeljen u pojedinačne jedinice znanja 

Vidite takođe:


Fusnote:

(1) Zadržavanje informacije

Brzina učenja zavisi do načina na koji vi predstavljate znanje (tj. način na koji formulišete proučavani materijal). Optimizacija obnavljanja je odvojen problem i tvrđenje SuperMemo će vam omogućiti da učite najvećom mogućom brzinom, treba razumeti kao SuperMemo će vam omogućiti da učite najvećom mogućom brzinom za dati materijal, vaše mentalne karakteristike i vaše opšte uslove učenja. Predstavljanje znanja je toliko važno zato što razlika može biti i 1 prema 100!!! Najjednostavnija pravila predstavljanja znanja: jednostavnost, zanimljivost, i koristite tehnike pamćenja (tj. koristite slikovno predstavljanje, jasne primere, metafore, poređenja, mape uma, itd.). Za više detalja pogledajte: 20 pravila formulisanja znanja prilikom učenja


(2) Optimalni  interval

Jedan od prvih pokušaja da se odrede optimalni intervali je opisan u: Wozniak, P.A., Gorzelanczyk, E.J., 1994, Optimization of repetition spacing in the practice of learning. Acta Neurobiologiae Experimentalis, Vol. 54, p. 59-62


(3) Effekat razdvajanja

Efekat razdvajanja se ogleda u efikasnijem učvršćivanju pamćenja razdvojenim prikazivanjem stimulansa umesto masovnom prikazivanju. Za prve rezultate na ovom području pogledajte: Hintzman D.L. (1974) Theoretical implications of the spacing effect. In: Theories in cognitive psychology: The Loyola Symposium (Ed.R.L. Solso), p. 77-99